Autor:
Filip Jelić /Profitiraj.hr

obračun, ilustracijaPoduzetnici se često pitaju koje troškove mogu opravdati te kako razlikovati priznate od nepriznatih troškova. Zašto neke vrste troškova ne možemo smatrati porezno priznatim rashodima?

Troškovi za reprezentaciju

Sukladno čl.7.st.1.t.3. Zakona kao i čl.23. Pravilnika o porezu na dobit, 70 % reprezentacije (s uključenim PDV-om) predstavlja trajno nepriznati rashod. Reprezentacijom se smatraju troškovi koji su nastali u vezi ugošćivanjem i darovanjem poslovnih partnera, to jest osoba s kojima postoji određeni poslovni odnos ili se očekuje da će do njega u budućnosti doći. Darovima u svrhu reprezentacije smatraju se npr. proizvodi, roba, troškovi odmora i rekreacije, športa, zakup plovila, zrakoplova, automobila kao i kuća za odmor.

Troškovi za osobni prijevoz

Sukladno čl.7.st.1.t.4. Zakona trajno nepriznati rashod predstavlja 30% troškova (s pripadajućim PDV-om) koji su nastalih u vezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim automobilima kao i drugim prometnim sredstvima kao što su plovila, zrakoplovi, motori i slično. Ovo su trajno nepriznati rashodi u svakom slučaju, osim ako se za korištenje spomenutih prometnih sredstava ne utvrđuje plaća u naravi.

Unatoč tome, kod osobnih automobila koji su vlasništvo tvrtke, pojedini troškovi predstavljaju 100% priznate troškove, a to su: troškovi obveznog i kasko osiguranja, porez na cestovna vozila, naknade i pristojbe koje se plaćaju prilikom registracije sredstava za osobni prijevoz. Podsjećamo vas da se kamate, koje plaćamo kod nabave osobnih automobila, također smatraju u potpunosti priznatim troškom budući se smatraju troškovima financiranja. Troškovi financiranja su u potpunosti porezno priznati trošak neovisno o vrijednosti prijevoznog sredstva. Obzirom na oblik vlasništva nad prijevoznim sredstvom odredbe su sljedeće:

  • automobil u vlasništvu tvrtke – porezno je nepriznato 30 posto troška amortizacije, goriva, pranja automobila, registracije, troškova tekućeg održavanja, auto guma i sl.
  • automobil u financijskom leasingu – nepriznato je 30 posto svih gore navedenih troškova kao i kod automobila koji je u vlasništvu tvrtke
  • automobili u poslovnom najmu (operativni leasing)- nepriznato je 30 posto troškova naknade po ugovoru o najmu, troškova goriva kao i svi ostali troškovi koje po ugovoru snosi najmoprimac
  • automobil od Rent-a-cara – nepriznato je 30 posto troškova za usluge rent-a-cara te benzin

Manjkovi na imovini – iznad visine utvrđene odlukom HGK

Manjkovi, iznad visine utvrđene odlukom HGK, također se svrstavaju u trajno nepriznate rashode ako se ne radi o porezu na dohodak. Radi o slučajevima kada je takvu odluku o manjkovima donio upravni odbor ili skupština trgovačkog društva, a radi nepostojanja mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili neke druge fizičke osobe. Iz tih razloga takav manjak ne predstavlja dohodak i za taj iznos uvećavamo poreznu osnovicu.

Zatezne kamate između povezanih osoba

Zatezne kamate koje se obračunavaju nepovezanim osobama su porezno priznati rashod dok su kamate zaračunate povezanim osobama u cijelosti nepriznati rashod. Bez obzira da li ih zaračunavamo tuzemnom ili inozemnom povezanom društvu, to jest rezidentu ili ne-rezidentu. Povezanim društvima prema Općem poreznom Zakonu smatra se:

  • Društvo koje u drugom društvu ima većinsko vlasništvo ili većinsko pravo odlučivanja
  • Ovisno i vladajuće društvo
  • Društvo koncerna
  • Društvo s uzajamnim udjelima
  • Društva povezana poduzetničkim ugovorom

Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe

Sukladno čl.7.st.1.t.7. Zakona, kazne koje pravnoj osobi izriču mjerodavna upravna i sudska tijela predstavljaju nepriznati trošak. Tu se pretežno radi o kaznama koje terete pravnu osobu, a odnose se npr. na prometne prekršaje, kazne za neizdavanje računa, prometne prekršaje i drugo.

U trajno nepriznate troškove svrstani su još i rashodi darovanja iznad propisanih stopa kao i kamate na zajmove primljene od dioničara i članova društva koji drže najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu.

Troškovi koje ne možemo smatrati porezno priznatim rashodima