Autor:
Filip Jelić /Profitiraj.hr

Djed Mraz u skladištu, ilustracijaVrijeme je blagdana. Želite nagraditi svoje zaposlene i suradnike za naporan rad u ovoj teškoj 2010. koja je na izmaku. Saznajte kako to učiniti i o kojih detaljima morate voditi računa.

Božićnice, darovi u naravi kao i darovi za djecu smatraju se materijalnim pravima djelatnika. Uz ova navedena prava postoje i druga prava kao npr. razne potpore, nagrade i sl. Ovakva vrsta materijalnih prava nisu izravno uređena Zakonom o radu već se uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili jednostavno odlukom poslodavca.

Pri tome moramo napomenuti da, ukoliko takvo pravo nije uređeno nekim od gore spomenutih akata, djelatnik nema pravne osnove za njegovo ostvarivanje. S obzirom na razdoblje godine koje nam dolazi u posebno ćemo se osvrnuti na prigodne nagrade (božićnice), darove radnicima i darove za djecu.

Božićnica ili prigodne nagrade

Zakonom o porezu na dohodak definira da poslodavac u tijeku godine može svojim zaposlenicima bez poreza isplatiti prigodne nagrade u visini od 2.500,00 kuna. S obzirom da pravilnikom nije definirano kada ta prigoda nastaje, nagrada se može isplatiti uz bilo koju prigodu tijekom godine.

Najčešće se takve nagrade isplaćuju u vrijeme Uskrsa, Božića te kao regres za godišnji odmor. Iznos od 2.500,00 kuna je iznos koji je neoporeziv i unutar godine ga poslodavac može isplatiti i djelatnicima koji nisu radili kod njega cijelu godinu tj. bez obzira kada je zasnovan radni odnos. Također poslodavac može isplatiti takvu nagradu i djelatnicima koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i slično. Bitno je da su te osobe uistinu zaposlenici tvrtke. Prigodnu nagradu poslodavac može isplatiti u novcu ili u naravi, s time da kod isplate u naravi moramo voditi brigu da, sa stajališta poreza na dodanu vrijednost, svota od 2.500,00 kuna sadržava i porez na dodanu vrijednost.

Dar u naravi i dar za dijete

Poslodavac između ostalog može svom djelatniku u toku godine dodijeliti neoporezivo:

  • Dar u naravi do 400,00 kuna (s pdv-om);
  • Dar djetetu zaposlenika do 15 godina starosti (uključujući dijete koje do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina starosti ) do 600,00 kuna godišnje u novcu ili u naravi.

Dar u naravi do 400,00 kuna (s pdv-om) poslodavac može radniku dodijeliti isključivo u naravi dobra ili usluge. Iz tih razloga u praksi se pojavljuju različiti oblici darivanja, kao na primjer:

  • Poslodavac dar izuzima iz vlastite prodavaonice ili sa zaliha gotovih proizvoda;
  • Poslodavac samostalno kupuje dar i daruje ga djelatniku;
  • Djelatnici sami biraju dar u određenoj prodavaonici s kojom je poslodavac sklopio ugovor i sl.

Ako je tržišna vrijednost dara veća on 400,00 kuna, smatra se da razlika do stvarne vrijednosti predstavlja za djelatnika plaću u naravi na koju je poslodavac obvezan obračunati pripadajuće doprinose i poreze.

S poreznog stanovišta važno je istaknuti, da ako kod istog poslodavca rade oba roditelja, tada poslodavac može bez poreza isplatiti dar jednom i drugom roditelju. Ograničenje jedino može postaviti akt na temelju kojeg se isplaćuje pravo. Neki kolektivni ugovori za isplatu dara djetetu postavljaju granicu do 12 godina starosti djeteta, a poslodavci mogu u takvim situacijama primijeniti najpovoljnije pravo za radnika i isplatiti dar za dijete sukladno poreznim propisima.