Početna Iz gradske uprave Gradska uprava predložila je novi model odvoza i naplate smeća

Gradska uprava predložila je novi model odvoza i naplate smeća

Gradska uprava predložila je novi model naplate smeća u Zagrebu. Usluga će se naplaćivati prema stvarno odvoženom miješanom otpadu.

Trenutno je u Zagrebu oko 200 tisuća spremnika na javnim površinama, a cilj je da ih se ponovno stavi pod kontrolu vlasnika zgrada. Rečeno je da ih se stavi pod ključ. No, nije objašnjeno kako će se to napraviti s obzirom na to da veliki dio zgrada, pogotovo one starije, nemaju posebne prostorije u kojima bi mogle stajati kante i kontejneri.

Nova mjesta za kante

Gradska uprava napominje da u višestambenim zgradama kante treba držati u spremnicima, dvorištima, haustorima. Ključno je, kažu, da su pod kontrolom suvlasnika zgrada. U centru grada se planiraju i investicije podzemnih spremnika, no to se ne može u cijelom gradu. Postoje i ugovorne kazne od 500 kuna za fizičke, a 1000 kuna za poslovne korisnike za neodvajanje otpada. Svaki ulaz će morati imati svoj spremnik pod kontrolom.

Spremnici se, prema prijedlogumoraju nalaziti na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u:

 • za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima
 • haustorima
 • ograđenim dvorištima
 • tipiziranim boksovima
 • smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili
 • smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup spremnicima od strane trećih osoba

Odvoz otpada i naplata

Broj odvoza će ostati isti, neće se smanjivati.

 • miješani komunalni otpad – najmanje jednom u tjedan dana
 • biootpad –  najmanje jednom u tjedan dana
 • otpadni papir i karton –  najmanje jednom u dva tjedna
 • otpadna plastična i metalna ambalaža –  najmanje jednom u dva tjedna
 • biootpad  – najmanje jednom u tjedan dana

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada je dva puta godišnje bez posebne naknade.

Cijena odvoza otpada sastoji se od dvije stavke – varijabilnog i fiksnog dijela.

Varijabilni dio će ići na način da će građani otpad odlagati u službene vrećice i da će se otpad plaćati po vrećicama koje će se kupovati u trgovinama da bi bile dostupne svima. Vrećica će imati cijenu 4 kune. Taj model omogućuje, kažu gradski oci, da se maknu kante s javnih površina. Ovaj model, smatraju oni, omogućuje da se smanji količina miješanog otpada u Zagrebu.

Popusti i niža cijena

Postojat će popusti za obitelji s malom djecom koja koriste pelene, postojat će socijalni popusti. Moći će se dobiti dio vrećica besplatno. Isto je i za one koji koriste reciklažna dvorišta.

Kriteriji za umanjenje cijene, stoji u prijedlogu, moraju poticati korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.
Korisnicima javne usluge odobrava se popust za količinu predanog miješanog komunalnog otpada u slijedećim slučajevima:

 • ako koriste usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta
 • ako kompostiraju svoj biootpad
 • ako koriste pelene za djecu
 • ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Dosad se plaćalo po kvadraturi stana. To se mijenja. Prema prijedlogu uvodi se model sličan švicarskim gradovima. Plaćat će se fiksni i varijabilni dioCijena fiksnog dijela za kućanstva će biti 45 kuna, za pravne osobe 90 kuna.

Trenutne cijene odvoza otpada u Zagrebu možete na internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga.

Varijabilni dio će se naplaćivati kroz sustav kupovine vrećica u trgovinama i Čistoći. Aktualni prijedlog je da vrećica od 20 litara ima cijenu 4 kune s PDV-om, a 40 litara 8 kuna s PDV-om.

Netko tko puno odvaja će plaćati samo 49 kuna, oni koji najmanje odvajaju morat će plaćati 237 kuna.

Obaveze građana

Korisnik usluge je, prema prijedlogu, dužan:

 1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika
 2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini
 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika
 5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi
 6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo
 7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad
 8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka
 9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge
 10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom

Uključite se u javnu raspravu

Grad Zagreb prijedlog novog sustava odvoza otpada objavio je i na svojim internetskim stranicama i pozova građane da se uključe.

Izvor zgradonačelnik.hr