Gradonačelnik Grada Zagreba upućuje Poziv za podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 52/13 i 94/14; dalje u tekstu: Uredba). Na ovaj način nastoji se olakšati poslovanje poduzetnika i obrtnika te život građana Grada Zagreba koji imaju opravdane probleme u podmirivanju svojih obveza prema Proračunu Grada Zagreba.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

Sukladno Uredbi, zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga može podnijeti pravna osoba, fizička osoba – građanin, fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost.

Fizička osoba – građanin mora udovoljavati „socijalnom kriteriju“ koji podrazumijeva da na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili „imovinskom kriteriju“ ako imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva kumulativno ispuni uvjete: da imovina u novčanom obliku (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu) ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva te da ukupan dohodak i primici mjesečno ne prelaze iznos jedne proračunske osnovice po članu kućanstva na dan podnošenja zahtjeva.

Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, mora kumulativno udovoljavati sljedećim uvjetima: da nema dospjelog duga u evidencijama koje vodi Porezna uprava (po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), da nije isplaćena dividenda, udjel u dobiti ili predujam dobiti u prethodnoj i tekućoj godini uz istodobno postojanje poreznog duga, da plaćanje duga odjednom za podnositelja zahtjeva predstavlja neprimjereno opterećenje ili bi mu nanijelo veću gospodarsku štetu i da se poslovni i financijski plan procjeni kao tržišno održiv.

Ukoliko je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja rješenja o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

Otpis i djelomičan otpis potraživanja može se odobriti fizičkoj osobi – građaninu u slučaju ispunjenja „socijalnog kriterija“ koji podrazumijeva da na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili „imovinskog kriterija“ ako imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva kumulativno ispunjava uvjete: da je imovina u novčanom obliku (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu) do iznosa od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva, kada posjeduje stan ili kuću iste koristi isključivo za stanovanje, ako posjeduje automobil ili plovilo da njihova vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva te da su ukupni dohodak i primici do iznosa od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva. Ukoliko je otpis ili djelomičan otpis već odobren za prethodni dug, fizička osoba – građanin ne može podnijeti novi zahtjev prije proteka roka od pet godina od donošenja rješenja o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Otpis duga s osnove kamata ako se plati glavnica jednokratno u cijelosti može se odobriti pravnoj osobi, fizičkoj osobi – obrtniku, fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost i fizičkoj osobi – građaninu. Dug po osnovi kamata se može otpisati ukoliko se dospjela i nedospjela glavnica duga uplati u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda Proračuna Grada Zagreba. Podnositelj zahtjeva ne može istodobno podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

Zahtjevi za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja se podnose Gradskom uredu za financije, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb na propisanim obrascima. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju navedenu u obrascu:

  • Obrazac ZFO –  Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja (građani)
  • Obrazac ZPO –  Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga (fizičke osobe – obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili pravne osobe)
  • Obrazac OTPIS-KTE –  Zahtjev za otpis duga s osnove kamata u slučaju otplate glavnice u cijelosti jednokratno (građani, fizičke osobe – obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili pravne osobe)