Foto: Saša ZinajaREPUBLIKA HRVATSKA
G R A D Z A G R E B
G R A D O N A Č E L N I K

P O Z I V

fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva prema članku 9. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine 55/13) za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu s osnova kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno

1. Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. – u daljnjem tekstu: fizička osoba) na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu (u daljnjem tekstu: dug) s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev).

2. Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja prema Gradu Zagrebu (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta).

3. Za dug po osnovi poreza zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Obrazac zahtjeva za plaćanje poreznog duga fizičkih osoba i obrazac zahtjeva za odgodu ovrhe sukladno navedenom Zakonu nalazi se na web stanici www.porezna-uprava.hr ili u ispostavi Porezne uprave.
4. Za dug po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, zahtjev se podnosi Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, putem pošte ili neposredno u pisarnicu na Trgu Stjepana Radića 1.
Podnositelj zahtjeva dužan je stanje duga uskladiti s nadležnim uredom.

5. Zahtjev mora biti pisan i obrazložen i u sadržaju propisanom člankom 9. stavkom 2. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13), a može se predati i na obrascu Grada Zagreba, dostupnom u pisarnici Grada Zagreba na adresi – Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, i na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

6. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 07.08.2013. godine. Zahtjev zaprimljen nakon proteka navedenog roka odbacit će se kao nepravodoban.

7. O zahtjevu odlučuje rješenjem Gradski ured za financije. Po izvršnosti rješenja o otpisu kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, odnosno rješenja o otpisu kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, provest će se otpis kamata. U slučaju nepridržavanja rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, rješenje će se ukinuti, a iznos otpisanih kamata ponovno evidentirati. U slučaju neplaćanja duga u roku utvrđenom rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.

8. Postupci ovrhe koji se provode radi naplate duga mogu se privremeno obustaviti ako ovršenik podnese zahtjev i navede opravdane razlog, do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata.
Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, koji o odgodi donosi rješenja.