Na temelju članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 17/12, 20/13 i 21/14)

gradonačelnik Grada Zagreba

raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE

PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

 

1. Za školsku godinu 2014./2015. učenicima će se dodijeliti najviše 50 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

•          da su državljani Republike Hrvatske;

•          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

•          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača (za punoljetne osobe), popisu birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe), rodnom listu ili svjedodžbi škole;

•          da nisu stariji od 20 godina;

•          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali razred u srednjoj školi;

•          da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

•          da su završili 8. razred s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. razred srednje škole;

•          da su završili prethodni razred srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;

•          da nisu učenici privatnih srednjih škola.

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za školsku godinu 2014./2015., računajući od 1. rujna 2014. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 20% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u školovanju, postignuti i priznati izvanškolski rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja te ranije korištenje Stipendije.

5. Natječaj traje 15 dana. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u pisarnici Ureda, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima prijave koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 48, III. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:

1) rodni list u izvorniku, ne stariji od mjesec dana,

2) domovnicu (preslika),

3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,

4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela za osobe starije od 18 godina (u izvorniku) ili ovjerenu potvrdu iz popisa birača jednog od roditelja izdanu od strane nadležnog tijela za maloljetne osobe (u izvorniku)

5) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2014./2015.,

6) svjedodžbe prethodnih razreda srednje škole (preslika), odnosno završenog 8. razreda osnovne škole,

7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima,

8) životopis.

Potvrda iz popisa birača (za punoljetne osobe) ili potvrda iz popisa birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe) dostavlja se ako podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini nije vidljiv iz rodnog lista.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

7.  Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije sa stipendistom, odnosno osobom koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuje se ugovor o korištenju Stipendije.

U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za vrijeme njegova trajanja kandidat, odnosno korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

OBRAZAC PRIJAVE