U ponedjeljak 26. rujna 2016. u ravnateljstvu Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj održan je sastanak na kojem se razgovaralo o gradnji nove dječje bolnice te definiranju rokova za izradu plana medicinskog sadržaja nove Nacionalne dječje bolnice kao i o trenutnom stanju i potrebnim hitnim ulaganjima u bolnicu u Klaićevoj. Sastanku su prisustvovali ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić, ministar zdravlja Dario Nakić i v.d. ravnatelja Klinike dr. Zoran Bahtijarević.

Svi sudionici sastanka složili su se da je potrebno izgraditi novu dječju bolnicu, međutim zbog  administrativnih potreba oko tako velikog ulaganja, pripreme natječajne dokumentacije, projektnih zadataka, planova izgradnje, ishođenja dozvola i ostalih nužnih postupaka, zaključeno je kako će se prvo pristupiti potrebnim zahvatima na postojećoj lokaciji dječje bolnice kako bi se omogućilo nesmetano liječenje djece.

„Izgradnja nove dječje bolnice je prioritet! Do tog trenutka dužnost nam je ulagati u Klaićevu bolnicu i omogućiti nesmetano liječenje najmanjih pacijenata“, izjavio je ministar Tolušić.

S obzirom na dugogodišnje loše stanje te neadekvatne uvjete koji ne udovoljavaju standardima liječenja osjetljivih pacijenata u Klaićevoj, nužno je uložiti u novu opremu i neophodne minimalne građevinske zahvate. Također, potrebno je rekonstruirati pojedine odjele kako bi se osigurali normalni uvjeti liječenja do konačne izgradnje nove bolnice. Sredstva za hitne zahvate već su osigurana kroz EU fondove i iznose oko 10 milijuna eura.

Kako bi se što prije mogao raspisati natječaj za projektnu dokumentaciju, a potom i za građevinske radove na novoj Nacionalnoj dječjoj bolnici, pristupit će se prikupljanju dokumentacije te rješavanju svih administrativnih zadataka. Nova bolnica bit će izgrađena na već ranije predviđenoj lokaciji južno od KBC Dubrava.

Na kraju sastanka odlučeno je kako će ravnateljstvo Klinike izraditi prijedloge nužne za hitno obnavljanje postojeće lokacije dječje bolnice te medicinskog sadržaja za novu dječju bolnicu.